Відповідно до наказу №523 ОД від 08.11.2016 НТУ "ХПІ" про упорядкування структури НТУ "ХПІ", діяльність факультету ЕІМ зупинено. Кафедра комп’ютерного моніторингу та логістики включена до складу факультету комп’ютерних та інформаційних технологій. Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджементу та кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови включено до складу факультету бізнесу та фінансів. Центр контрактного навчання факультету ЕІМ було включено до центру заочного навчання НТУ "ХПІ".

Методическая работа

Дослідницький тренінг: виявлення проблем бізнесу і пошук шляхів їх розв'язнення. Навчально-методичний посібник

  Ви можете завантажити електронну версію посібника за посиланнями:

  Основні напрями роботи методичної комісії факультету

  1. Координація та контроль підготовки навчальних планів та навчально-методичних комплексів з усіх дисциплін; ліцензування нових спеціальностей; контроль відповідності кваліфікаційного рівня викладачів структурі навчального навантаження, підвищення кваліфікації викладачів, у тому числі - підготовка та захист дисертацій; участь у програмі “Підручник”; впровадження сучасних педагогічних технологій у навчальний процес; участь у науково-методичних конференціях, семінарах, майстер-класах; підготовка студентів факультету для участі у конкурсах випускних та наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах, науково-практичних конференціях; участь викладачів і студентів у міжнародних проектах;
  2. Виконання плану з методичної роботи забезпечують три кафедри, дві з яких випускові, а одна – загальна. Загалом на кафедрах факультету викладається 132 дисципліни. Підготовку за чотирма спеціальностями трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів – бакалавр, спеціаліст, магістр забезпечують дві випускові кафедри, на яких працюють 6 докторів наук (5 з яких мають вчене звання професора), 12 кандидатів наук, доцентів і 10 викладачів, що не мають наукового ступеню. За звітний період, на виконання наказу ректора НТУ «ХПІ» № 323-1 згідно з програмою «Підручник» видано 7 монографій, 2 підручники та 5 навчальних посібників. Протягом 2011-2012 років кваліфікаційний рівень підвищили 7 викладачів, три з яких успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеню доктора наук, а чотири – на здобуття наукового ступеню кандидата наук;
  3. Згідно з наказом ректора НТУ «ХПІ» № 323-1 від 11.062010 на факультеті планується та проводиться робота з активізації впровадження сучасних педагогічних технологій в навчальний процес. З метою покращання цієї важливої роботи Радою факультету був проведений методичний семінар, результатом якого стало узагальнення та структуризація основних напрямків розвитку та впровадження в навчальний процес інноваційних технологій. Виділені два основні напрямки розвитку інноваційних технологій навчання: 1.Змістовні технології. 2.Інформаційно-комунікаційні технології. Саме за цими напрямками проведений поточний аналіз з впровадження новітніх технологій у навчальний процес та прийняте рішення щодо планування цієї роботи в подальшому;
  4. Проведений аналіз результатів впровадження сучасних інноваційних технологій в навчальний процес показав, що робота проводиться практично по всіх виділених напрямках, але з різною інтенсивністю. Провідні викладачі, що мають досвід використання інноваційних технологій навчання, зазначені як консультанти з цих питань;
  5. Факультет приймає активну участь в організації та проведенні науково-методичних семінарів НТУ «ХПІ»: 1–3 лютого 2011 року НТУ «ХПІ» - ІХ Міжвузівська школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». Тренінги педагогічної майстерності “Інтернет-технології в освітньому процесі вищої школи України (керівники — проф. Горошко О. І., ст. викл. Молодих Г. С., кафедра Міжкультурної комунікації та іноземної мови); 02.11.12 – 31.05.13 НТУ «ХПІ» - семінар «Методика використання веб-технологій у викладанні у вищій школі» (керівник - проф. Горошко О. І.); 31.01.13 НТУ “ХПІ” ХІ Міжвузівська школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». Майстер-класи “Університет 2.0: перспективи, можливості, проблеми і труднощі” (керівник — проф. Горошко О. І., доц. Ларченко В. В., викл. Молодих Г.С, кафедра Міжкультурної комунікації та іноземної мови);
  6. Важливою складовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що мають вільно орієнтуватися в сучасному глобалізованому світі, вважаємо залучення студентів до участі міжнародних проектах, які виконуються на факультеті – «Дистанційне навчання у галузі іноземних мов і комунікативістики»; «Аналіз наукового письма іноземних студентів» (питання дидактики та методики) - проект з Клагенфуртським університетом, Австрія; проект “Innolab” – створення серії інноваційних лабораторій на території України і Білорусі;
  7. Результатом впровадження новітніх педагогічних технологій безумовно є підвищення рівня фахової підготовки студентів, рівня їхньої соціальної відповідальності та здобутки у різного заходах, таких як науково-практичні конференції, конкурси та олімпіади, особливо таких, що проводяться на базі інших навчальних закладів – студенти факультету ЕІМ Ворона Ю.С., Зайцев Д.Ю., Педуненко Ю.С., Сова В., Кохан О.В., Підгайко А. та інші стали переможцями конкурсів і олімпіад та здобули дипломи і грамоти різного ґатунку;
  8. Напрямки роботи з подальшого впровадження інноваційних педагогічних технологій в навчальний процес:
   • Безперервна робота з удосконалення використання інноваційних технологій;
   • Навчання на основі досвіду (залучення практиків, тренінги).